وحید نالبه ند

بزشکی

جارةسةرکردنى بةلةى رةش لةدةم وجاو
نویسنده : waheed - ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳
 

هةندیک لةخانمان تووشى نةخؤشیکى بیست وروخسار دةبن
ئةمةش بةهؤى ناسکى بیستى رووخسارةو بةسووکترین کاریکةرى دةرةوة
تووشى نةخؤشى وبةلةى رةش وزیبکةو دةبیت بؤیة کاریکةرى دةخاتةسةر
جوانى خانمان بةشیوةیةک دةبیتة هؤى شیواندنى ماکیاز وجوانى رووخسار
ئةمةش جارةسةرى کةورةى دةوى بؤئةوةى ئةم بةلةرةشانةنةمینیت
لیرةدا باسى جارةسةرکردنى بةلةى رةشى دةم جاو دةکةین
کةتةنیا جارةسةرى خیرابریتیة لة(بةتاتة)هةروةک لةکةرستةى جونکارى
(catecholase)بةکار دةهینریت

ئةمةش ریکاى جؤنیةتى بةکارهینانى بةتاتةیة بؤنةهیشتنى بةلةى رةش؟


1_بةتاتةورد بکة بیخةرةنیو ئامیرى تیکةل(خلاط)دواترئةو بارجةبجوکانةى لى دروستدةبى
جیایان بکةرةوة

2_بةمؤیةک بهینةوبة وردة بةتاتةکةى بکةو لةشوینانة بدةکةوابةلةى
رةشى لى بةیدابووة بةلام ئاکةداربةنةجیتة نیو جاوةکانت هةروةها هةولبدة
وردة بةتاتةکة لةسةر بیستت بى

3_بؤماوةى (15تا20) خولةک بهیلةوة وجاوةرى بکة دواتلر ئةوشوینة بةسابوونیکى
باک بشؤ دواتریش وشکى بکةرةوة

4_ئةم هةنکاوة لةهةفتةى (2)جار دووبارة بکةرةوة بزانة ج ئةنجامیکى کةورةى
دةبى و بةسةر بةلة رةشةکان زال دةبیت .